Besiktningsformer

Olika besiktningsformer avseende brandlarm- sprinkler- och gassläckanlägggningar.

Leverans- och revisionsbesiktningar enligt SBF-reglerna Enligt SBF 110 Regler för automatisk brandlarmanläggning, SBF 115 Regler för koldioxidsläckanläggning, SBF 120 Regler för automatisk vattensprinkleranläggning och SBF 500 Regler för inertgasanläggning erfordras leveransbesiktning i samband med idrifttagande av en anläggning. Därefter erfordras årlig revisionsbesiktning med max 15 månaders intervall. Besiktningarna skall utföras av SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering) certifierad person för aktuell anläggningstyp. Besiktningsmannen skall även vara anställd i av SBSC certifierat besiktningsföretag. Vid besiktningarna kontrolleras att anläggningen är driftduglig och uppfyller aktuellt regelverk. Besiktningarna utförs av en opartisk specialist och består av såväl okulär besiktning som provning. De som har intresse av att besiktning utförs är bl.a. samtliga kravställare av anläggningen såsom anläggningsägare, försäkringsgivare och Räddningstjänsten. Exempelvis är det ett krav från Stockholms Brandförsvar att en anläggning leveransbesiktas och revisionsbesiktas för att få vara ansluten till SOS för vidarekoppling till dem.

Besiktningar enligt allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04 och ABT 06

Följande besiktningar finns: förbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning, särskild besiktning och efterbesiktning. Vid besiktning skall besiktningsmannen, med noggrant iakttagande av parternas rätt, undersöka och bedöma i vilken mån entreprenaden eller en del av den uppfyller kontraktsenliga fordringar.

Besiktningen skall verkställas av en därtill lämpad person som beställaren utser.

Det är lämpligt att en SBSC-certifierad person som är anställd inom ett SBSC-certifierat besiktningsföretag blir utsett att utföra leveransbesiktning, förbesiktning, slutbesiktning och garantibesiktning, i de fall det är fråga om brandlarm-, sprinkler- och gassläckanläggningar.

Besiktning av automatiska larm- och släcksystem

Vi har SBSC-godkända besiktningsingenjörer för besiktning av brandlarm och sprinklersystem. Vi utför entreprenad-, leverans- och revisionsbesiktningar. SBSC.se

Brandskyddsprojektering av byggnader

Våra tjänster omfattar hela skalan från små ombyggnader av bostäder eller kontor till stora nybyggnader av industrikomplex, köpcentrum och höghus. Vi är delaktiga i alla skeden av byggprocessen.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

För att på ett överskådligt sätt kunna redovisa hur Lagen om skydd mot olyckor efterlevs har vi tagit fram ett hjälpmedel, en så kallad brandskyddsplan. Planen följer lagens betoning på vikten av olycks- och skadeförebyggande arbete och kan anpassas till olika typer av verksamheter.